સંપર્ક

૧૨૫ સ્ટાર ચેમ્બર્સ,
હરિહર ચોક પંચનાથ પ્લોટ,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧.
મોબાઇલ :- ૯૮૨૫૨૧૭૬૦૩
ઈ-મેઈલ : solidadvt@gmail.com