ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- નાયબ સચિવ તરીકે બઢતી

ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- નાયબ સચિવ તરીકે બઢતી ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- નાયબ સચિવ તરીકે બઢતીસચિવાલય સેવા સંવર્ગ વર્ગ-1 ઉપ

Read more

આઈશ્રી સોનલ વિસામો – આઈશ્રી સોનલ ઈન્ટીટ્યુટ- ગાંધીધામ

આઈશ્રી સોનલ વિસામો – આઈશ્રી સોનલ ઈન્ટીટ્યુટ- ગાંધીધામઆજરોજ ગાંધીધામ-કચ્છ ખાતે ચારણ(ગઢવી) સમાજની સેવામાં આઈશ્રી સોનલ વિસામો તેમજ  આઈશ્રી સોનલ ઈન્ટીટ્યુટનો

Read more