ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) તરીકે બઢતી

ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) તરીકે બઢતી પંચાયત / રાજ્ય સેવા વર્ગ-3ના કર્મચારીઓને ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-2

Read more