ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) તરીકે બઢતી

ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) તરીકે બઢતી

પંચાયત / રાજ્ય સેવા વર્ગ-3ના કર્મચારીઓને ગુજરાત વિકાસ સેવા વર્ગ-2 માં તાલુકા વિકાસ અધિકારી સંવર્ગની જગ્યા પર બઢતી આપવામાં આવેલ છે. જેમાં ચારણ-ગઢવી સમાજના નીચે મુજબના અધિકારીઓને બઢતી મળેલ છે. 

ક્રમ        નામ      

(1) શ્રી વિરલભાઈ આવડદાનભાઈ ગઢવી – તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વલ્લભીપુર જી. ભાવનગર

(2) સુશ્રી મિતાલીબેન નવલદાનભાઈ ગઢવી – ચીટનીશ વિકાસની કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર

(3) શ્રી કલ્પેશકુમાર હરિસિંહભાઈ ગઢવી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મૂળી જી. સુરેન્દ્રનગર

(4) અજિતભાઈ દાદુભાઈ ચારણ – તાલુકા વિકાસ અધિકારી, ધોળકા જી. અમદાવાદ

સર્વેને ચારણી સાહિત્ય બ્લોગ તરફથી સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

💐💐💐

    વંદે સોનલ માતરમ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *