ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- નાયબ સચિવ તરીકે બઢતી

ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- નાયબ સચિવ તરીકે બઢતી

ચારણ સમાજનું ગૌરવ :- નાયબ સચિવ તરીકે બઢતી
સચિવાલય સેવા સંવર્ગ વર્ગ-1 ઉપ સચિવ સંવર્ગના અધિકારીઓને સચિવાલય સેવા સંવર્ગ વર્ગ-1 નાયબ સચિવ તરીકે બઢતી આપવામાં આવેલ છે. જેમાં ચારણ-ગઢવી સમાજના નીચે મુજબના અધિકારીઓને બઢતી મળેલ છે. 
ક્રમ        નામ        ફરજનું સ્થળ

(1) એ.પી.ગઢવી – નાયબ સચિવ, નાણા વિભાગ
(2) શ્રીમતિ અનિતાબેન પી. ઝુલા – નાયબ સચિવ, કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ
સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

વંદે સોનલ માતરમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *