ITI ADMISSION INFORMATION-2021

આઇ. ટી.આઇ. (સરકારી / ગ્રાન્ટેડ / સ્વનિર્ભર) ઓમાં પ્રવેશ મેળવવા ની જાહેરાત-2021

ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની શરૂ તા.03-07-2021

ઓનલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તા.20-07-2021

ફોર્મ ભરવા માટે :- https://itiadmission.gujarat.gov.in/

જરૂરી ડોકયુમેન્ટ :

  1. શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (L.C.)
  2. માર્કશીટ
  3. ટ્રાયલ સર્ટી (જો ધોરણ-10/12 પાસ હોય તો)
  4. જાતિ નું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ પડતું હોય તો)
  5. આવક નો દાખલો (જો લાગુ પડતું હોય તો)
  6. આધારકાર્ડ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *